დაბადების თარიღი:1950  წლის 22 აპრილიგანათლება:1968-1972 წელი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ბიოლოგია-გეოგრაფია.სამუშაო გამოცდილება:მეცნიერ თანამშრომელი, ი. ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი, 1975-2012მოვალეობები:1975-1976-წელი ლაბორანტი გენეტიკის სექტორში.1976-1981-წელი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.1981-2000-წელი უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.2001-2004-წელი გენეტიკის სექტორის გამგე.2005-წელი სიმინდისა და ლობიოს სელექციის სექტორის გამგე.2006-2011-წელი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი სელექციის, გენეტიკური რესურსების და მეთესელეობის განყოფილებაში.2009-2011-წელი მიწათმოქმედების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე.2012-წელი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.ნაშრომები და პუბლიკაციები:1978-წელი-სოიას საწყისი მასალის შექმნა რადიაციული მუტაგენეზითა და ჰიბრიდიზაციით.1979-წელი-სოიას ვირუსული დაავადებებისადმი გამძლე საწყისი მასალის შექმნა მუტანტშორისი ჰიბრიდიზაციით.2003-წელი- სოიას ახალი ჯიში „დარიალი 4“.2004-წელი- პამიდორის საადრეო და საშუალოდ საადრეო ფორმების  შექმნა ჰიბრიდიზაციის მეთოდით.2006-წელი-ციტოპლაზმის როლი სიმინდის ღეროს სიდამპლისადმი გამძლეობის გენეტიკურ კონტროლში.2008-წელი-სიმინდის ახალი სასურსათე მიმართულების თეთრმარცვლიანი ჰიბრიდი „წეროვანი 4“2008-წელი-ლობიოს ადგილობრივი გენოფონდის შესწავლა მისი სელექციაში გამოყენების მიზნით.2011-წელი -development and use of beer and fodden barley.2012- წელი-სიმინდის ახალი ჰიბრიდი „ყაზბეგი“დამატებითი ინფორმაცია:დაამთავრა ასპირანტურა მცენარეთა გენეტიკის სპეციალობით.1981 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია სოიას კულტურაზე. ამჟამად არის სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი. სულ გამოქვეყნებული აქვს 43 სამეცნიერო შრომა. არის 3 ჯიშის და 4 ჰიბრიდის ავტორი.1.    სოიას ჯიში „დარიალი“-საავტორი მოწმობა N016.2.    საშემოდგომო ქერი „ზეს-5“ საქპატენტი, ოფიციალური ბიულეტენი 1(002)3.    საგაზაფხულო ქერი „ალავერდი“. საქპატენტი; ოფიციალური ბიულეტენი 1(002)4.    სიმინდის ჰიბრიდი „წროვანი 4“. რეგისტრაციის N 0165.    სიმინდის ჰიბრიდი „წეროვანი 5“ რეგისტრაციის N 0176.    სიმინდის ჰიბრიდი „ყაზბეგი“ რეგისტრაციის N 0557.    სიმინდის ჰიბრიდი „თოლია“ენები: ქართულირუსულიინგლისური