ვაკულა თესლი

qeriვაკულა - საგაზაფხულო ქერის ექვსმწკრივიანი ჯიშია. გამოყვანილია სტავროპოლის ს/კ ინსტიტუტის მიერ. მაღალმოსავლიანი 5-7 ტ/ჰა-ზე და მეტი. 1000 მარცვლის მასა 45-50გ და მეტი. გამოირჩევა მაღალი ბარტყობის უნარით. მაღალ აგროფონზე აღწევს 15 და მეტ ღეროსაც, ამიტომ სათესი ნორმაც დაბალია 2,5-3 მილ. მარცვალი ჰა-ზე. გვალვა ამტანია. ცილების დაბალი შემცველობის გამო გამოიყენება ლუდის წარმოებაშიც.